Tiết kiệm điện với WiFi thụ động

Tin tức / Tin mới

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington vừa tìm được một cách giúp router WiFi hoạt động với mức độ tiêu thụ điện thấp hơn tối đa 10.000 lần so với hiện nay, và ít 1.000 lần so với Bluetooth LE hay ZigBee. Hệ thống này gọi " WiFi thụ động" (passive Wi-Fi)

Tiết kiệm điện với WiFi thụ động

Tin tức / Tin mới

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington vừa tìm được một cách giúp router WiFi hoạt động với mức độ tiêu thụ điện thấp hơn tối đa 10.000 lần so với hiện nay, và ít 1.000 lần so với Bluetooth LE hay ZigBee. Hệ thống này gọi " WiFi thụ động" (passive Wi-Fi)